Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Inkubator Przedsiębiorczości działa na podstawie Statutu.

2.Inkubator Przedsiębiorczości zwany dalej Inkubatorem ma swoją siedzibę w Opolu przy ulicy Jesionowej 15.

3. Inkubator prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą ADMIN Biuro Zarządzania Nieruchomościami Iwona Wójcicka.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje:

a) najemcę lokalu użytkowego prowadzącego działalność gospodarczą w siedzibie Inkubatora zwanego wynajmującym

b) pracownika Inkubatora

c) osoby trzecie przebywające na terenie Inkubatora.

5. Przychody z działalności komercyjnej prowadzonej przez Instytucję Otoczenia Biznesu będą przeznaczone na cele statutowe związane z rozwojem przedsiębiorczości.

§2 Cele inkubatora

1. Celem inkubatora jest :

a) stworzenie idealnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej wśród młodych przedsiębiorców , a tym samym umożliwienie każdej osobie sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego w korzystnym otoczeniu okołobiznesowym – proprzedsiębiorczym,

b) zapewnienie prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwom przy niskim obciążeniu inwestycyjnym i finansowym na początkowym etapie rozwoju,

c) świadczenie usług mających na celuprzeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju, małych iśrednich przedsiębiorstw w wyniku:

- wspierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości,

- pomocy doradczej przy podejmowaniu działalności gospodarczej w tym m.in. przez osoby bezrobotne,

- wynajmu powierzchni biurowych

- udostępniania sal do spotkań biznesowych

- zapewnienia pomocy doradczej i eksperckiej w okresie rozwoju – inkubacji

- promocji Inkubatora i firm w nim działających,

d) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości poprzez stworzenie specjalnych warunków organizacyjno – technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

e) doradztwo indywidualne w zakresie prowadzenia działalności w tym doradztwo prawne, księgowo – finansowe , połączone z informacją o możliwościach finansowania innowacyjnych projektów z zewnętrznych źródeł finansowania oraz przekazywanie informacji dla większych grup (szkolenia).

§3 Grupa docelowa

1. Obsługa w ramach inkubatora dotyczy wszelkich podmiotów gospodarczych, przy czym zapewnienie wsparcia w postaci udostępnienia przestrzeni biurowej (inkubowanie) dotyczy, co do zasady podmiotów działających nie dłużej niż 3 lata.

2. Przedsiębiorstwami inkubowanymi będą:

a) przedsiębiorstwa nowe – zakładane przez osoby bezrobotne

b) przedsiębiorstwa nowe – zakładane przez osoby fizyczne nie posiadające statusu osób bezrobotnych

c) przedsiębiorstwa nowe – zakładane przez osoby fizyczne i/lub prawne

d) przedsiębiorstwa istniejące – nie starsze niż 3 lata.

3. Okres inkubacji trwa 3 lata, po tym okresie firma jest na tyle silna , aby rozpocząć swoje funkcjonowanie na rynku samodzielnie. Jeżeli jednak po zakończeniu okresu inkubacji z uzasadnionych przyczyn firma nie może poradzić sobie samodzielnie, okres pobytu w inkubatorze może być wyjątkowo wydłużony na prośbę lokatora.

4. Każda firma ubiegająca się o uzyskanie pomieszczenia do prowadzenia działalności na terenie Inkubatora powinna brać pod uwagę

a) chęć rozwoju,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) współdziałanie z innymi inkubowanymi firmami,

d) brak działalności konkurencyjnej w stosunku do innych firm będących w inkubatorze.

§4 Wymagane dokumenty

1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o przyjęcie do Inkubatora obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony wniosek zgłoszeniowy

b) dokumenty założycielskie firmy

c) zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego

d) zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS

2. Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu , natomiast składane kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem , opatrzone datą i czytelnym podpisem lub parafowane wraz z pieczątką imienną.

§5 Usługi oferowane dla przedsiębiorstw działających na terenie Inkubatora

1. Przedsiębiorcom oferowane są powierzchnie typowo biurowe , dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej , nowocześnie wyposażone w elementy typowo biurowe . Wyposażone są w instalację elektryczna, wentylacyjną, co, wod -kan, oraz łącze telefoniczne , internetowe i TV. Każdy lokal biurowy ma rozbudowany węzeł socjalno – sanitarny.

2. Dla lokatorów inkubatora udostępniana jest również nieodpłatnie powierzchnia typowo biznesowa (biznes room).

3. Elementem uzupełniającym oferowane powierzchnie w ramach inkubatora jest zapewnienie lokatorom sali szkoleniowej , celem realizacji szkoleń i doradztwa.

4. Lokatorzy Inkubatora będą korzystać ze wspólnego sekretariatu.

5. Budynek jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

6. Podmiot inkubowany korzysta z preferencyjnych stawek najmu lokalu. Stawka czynszu najmu netto wynosi 27 zł / m2 powierzchni użytkowej .

7. Do powyższej stawki dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6 Pomieszczenia konferencyjne

1. Podstawowa stawka najmu sali konferencyjnej oraz sali do spotkań biznesowych (biznes room) określana jest w wartości na 1 godzinę. Stawka podstawowa wynosi 50 zł/h.

2. Podmioty inkubowane, wynajmujące salę na potrzeby szkoleń wewnętrznych (dla własnych pracowników ) ponoszą koszt w wysokości 50 % stawki podstawowej. Wynajem sali biznes –room dla tych podmiotów jest bezpłatny.

3. Podmioty inkubowane, wynajmujące salę na potrzeby działań komercyjnych (odpłatnych) ponoszą koszt w wysokości 75 % stawki podstawowej.

4. Pozostałe podmioty ponoszą koszt w wysokości 100 % stawki podstawowej.

§7 Media

1. Wszystkie podmioty funkcjonujące w Inkubatorze ponoszą koszty za dostawę mediów , w szczególności:

a) energii elektrycznej naliczanej wg wskazań licznika indywidualnego

b) energii cieplnej naliczanej wg wskazań licznika indywidualnego

c) wody i ścieków naliczanych wg wskazań licznika indywidualnego

d) wywozu śmieci komunalnych ponoszonych proporcjonalnie do poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach inkubowanych.

§8 Zobowiązania przedsiębiorców

1. Przedsiębiorstwa działające w Inkubatorze zobowiązane są do:

a) przestrzegania niniejszego regulaminu,

b) przestrzegania postanowień zawartej umowy najmu,

c) terminowego regulowania swoich zobowiązań,

d) dbania o dobry stan swojego lokalu i części wspólnych Inkubatora,

e) korzystania z lokalu w sposób zgodny z przeznaczeniem

f) korzystanie z sal konferencyjnych w sposób zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem

g) zamykania lokalu podczas swojej nieobecności

h) przestrzegania przepisów BHP i p.poż.,

2. Przedsiębiorstwa zobowiązane są stosować się do uwag i zaleceń Zarządcy Inkubatora

3. Przedsiębiorstwo będące w Inkubatorze nie może dokonywać przeróbek lub modernizacji pomieszczenia oraz instalacji w pomieszczeniu i na terenie Inkubatora . Potrzebę takich prac należy zgłosić właścicielowi.

4. Najemca składa wynajmującemu pisemne oświadczenie o ilości osób stale przebywających w wynajmowanym przez niego pomieszczeniu, z podaniem imienia i nazwiska tych osób . Za osobę stale przebywającą w lokalu uważa się każdą osobę , która przebywa w pomieszczeniu dłużej niż 3 godziny dziennie, lub dłużej niż 15 godzin w tygodniu.

5. Zabrania się najemcy oraz osobom trzecim przebywającym na terenie Inkubatora:

a) oddawania i udostępniania klucza do drzwi wejściowych osobom trzecim

b) palenia tytoniu

c) przerabiania instalacji wewnętrznej lokalu

d) magazynowania i przechowywania w lokalu i w części wspólnej nieruchomości materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych pod względem pożarowym.

e) magazynowania i przechowywania w lokalu i w części wspólnej nieruchomości materiałów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

f) korzystania z lokalu użytkowego w innym celu , niż zostało to określone w umowie najmu lokalu.

g) niszczenia i wynoszenia rzeczy ruchomych znajdujących się w lokalu i sali konferencyjnej , poza teren Inkubatora.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione do lokalu użytkowego przez najemcę.

§9 Zasady płatności za świadczone usługi

1. Za użytkowaną powierzchnię wynajmujący wystawi najemcy fakturę VAT za miesiąc bieżący do 10 dnia miesiąca, którą przedsiębiorca obowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania faktury na konto właściciela.

2. Za koszty eksploatacji wynajmujący pobiera zaliczkę ,która będzie rozliczana dwa razy do roku .

§10 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Inkubatora uprawniony jest do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzi w życie w terminie 7dni, od dnia jego doręczenia.

3. Odbierając Regulamin, Najemca zobowiązuje się zaznajomić z treścią jego zmian, oraz podpisać Regulamin.

4. Niepodpisanie Regulaminu przez Najemcę skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu lokalu w terminie7 dni od dnia jego doręczenia

 

Oświadczenie Najemcy

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko Najemcy)

prowadzący działalność gospodarczą:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Inkubatora

Przedsiębiorczości i przyjmuję niniejszy Regulamin do wiadomości i stosowania.

………………………………

(podpis Najemcy)